Pro-life religious order celebrates 25th anniversary

Pro-life religious order celebrates 25th anniversary