Joyce Kilmer: the ‘Apostle to Bohemia’ who died in battle

Joyce Kilmer: the ‘Apostle to Bohemia’ who died in battle