Apostolic visitation of US women religious was positive, say speakers

Apostolic visitation of US women religious was positive, say speakers