What do papal apologies achieve?

What do papal apologies achieve?