The anti-Catholic bigot who provoked a spiritual masterpiece