Glasgow parish 'shamefully' vandalized

Glasgow parish 'shamefully' vandalized