Caroline Wyatt, BBC religion correspondent, to step down after MS diagnosis

Caroline Wyatt, BBC religion correspondent, to step down after MS diagnosis