Alice Thomas Ellis: isn't it time someone wrote her biography?

Alice Thomas Ellis: isn't it time someone wrote her biography?